Categories

Archive

หลักเกณฑ์จองคิวออกโฉนด ทำนิติกรรมที่ดิน ผ่านแอป e-QLands

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมที่ดิน หลักเกณฑ์จองคิว การขอจดทะเบียนสิทธิ และทำนิติกรรมที่ดิน ทั้งโฉนด หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ห้องชุด รังวัด ผ่านแอป e-QLands เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการรังวัดทางอินเทอร์เน็ต(e-QLands)ที่ลงนามโดย นิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ระบุว่า ด้วยกรมที่ดินได้จัดทำโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ในการจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการรังวัดทางอินเทอร์เน็ต (e-QLands) เพื่อยกระดับงานบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจองคิวยื่นคำขอล่วงหน้าได้ทุกที่ทุกเวลาทางอินเทอร์เน็ต และเพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในสำนักงานที่ดิน ตามนโยบายการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)ของภาครัฐ ที่เป็นการส่งมอบการบริการแก่สาธารณชน อำนวยความสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาประเทศมุ่งสู่ Thailand 4.0 อันจะทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการในการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและห้องชุด และการรังวัดได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม Read more ›