Categories

Archive

“กรมที่ดิน” สร้างมิติใหม่เช็คประกาศสนง.ที่ดิน ผ่าน“SMARTLANDS Application”

กรมที่ดิน สร้างมิติใหม่ เช็คประกาศสำนักงานที่ดินทั่วไทย ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ “SMARTLANDS Application” เพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของตนเองในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน ส่งผลให้ประชาชนระมัดระวังตนเองในการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ  หรือลดการเดินทางไปยังต่างจังหวัดโดยไม่จำเป็น เพื่อปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมบางประเภท ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 เช่น จดทะเบียนอาคารชุด จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร แจ้งผู้มีส่วนได้เสีย (ม.61) มรดก ใบแทน รังวัดข้างเคียง อาคารโรงเรือน เป็นต้น ต้องมีการประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมก่อนการดำเนินการ มีกำหนด 30 วัน โดยให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านภายในกำหนดเวลาแล้ว ให้ดำเนินการจดทะเบียนต่อไป นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า กรมที่ดินมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนเกิดความไม่สะดวกหรือไม่มีเวลาเดินทางไปตรวจสอบประกาศการทำนิติกรรมต่าง Read more ›

“กรมที่ดิน” เปิดช่องร้องเรียนผ่าน “ SMARTLANDS Application”

“กรมที่ดิน” เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ SMARTLANDS Application “ชูนโยบายโปร่งใส ตรวจสอบได้” จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน กรมที่ดินจึงยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินด้วยตนเอง ตอบสนองกับการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยหนึ่งในฟังก์ชันบนแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” คือ การร้องเรียน-ร้องทุกข์ ผ่านระบบ e-Contacts DC ของศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน โดยผู้ใช้งานสามารถแจ้งและติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์เกี่ยวกับที่ดินได้ด้วยตนเองบนแอปพลิเคชัน จากโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้กรมที่ดินพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ บนแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” เพื่อให้สอดคล้องกับตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในการตรวจสอบ ร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือให้ข้อมูลข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านที่ดิน ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ “SMARTLANDS Application” ให้สามารถติดตามตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินงานด้วยตนเองได้ตลอดเวลา เป็นการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ให้กับหน่วยงานภาครัฐ “กรมที่ดิน” เปิดช่องร้องเรียนผ่าน  “ SMARTLANDS Application” “กรมที่ดิน” Read more ›