นิช โมโน แจ้งวัฒนะ คอนโดใหม่ ใกล้รถไฟฟ้าสถานีศรีรัช คอนโดแจ้งวัฒนะ

เงื่อนไขแคมเปญโปรโมชั่น

เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน บริษัท เสนาเอชเอชพี 6 จากัด สานักงานเลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท กรรมการผู้จัดการนางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ชื่อโครงการ ปีติ สุขุมวิท 101 ที่ตั้งโครงการ ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 6936, 12611และ 209949ตาบลบางจาก อาเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 1-0-97 ไร่ ที่ดินมีภาระผูกพันจานองกับ ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) และธนาคาร มิซูโฮ จากัด สาขากรุงเทพฯเป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 19 ชั้น เป็นห้องชุดพักอาศัยจานวน 168 ห้องชุด อยู่ระหว่างดาเนินการดาเนินการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อสานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เริ่มก่อสร้างหลังจากได้รับความเห็นชอบรานงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และใบอนุญาตก่อสร้าง เริ่มก่อสร้างประมาณเดือนมีนาคม2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน เมษายน 2565 และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยผู้ซื้อจะต้องชาระเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด เมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว รายละเอียดอาจจะแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฏในการโฆษณา บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคาเริ่มต้น 4.99 ล้านบาท เป็นห้องขนาด 33 ตารางเมตร โปรโมชั่นส่วนลดสูงสุด 400,000 บาท* และ ลูกค้าสามารถรับได้ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ที่สานักงานขายโครงการ ปีติ สุขุมวิท ระยะเวลาโปรโมชั่น เริ่มวันที่ 1มกราคม-31มีนาคม 2563 โปรโมชั่นนี้